Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Wpisany przez Ilona Michali   

Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określa rozporządzenie MEN z dnia 11 października 2013 r. (Dz.U.  2013, poz. 1257) w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wymiar zajęć to 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wchodzą:

  • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka (oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog)
  • psycholog
  • logopeda
  • inni specjaliści (w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny)

Do zadań zespołu należy w szczególności:

  • ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
  • nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;
  • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
  • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzenie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

Wcześnie podjęte oddziaływania terapeutyczne są szansą na lepsze i pełniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego dziecka.

Nasza poradnia jest jedną z trzech poradni w województwie opolskim, która realizuje zajęcia w ramach WWR. Od 01.09.2005r. istnieje w poradni Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Oferujemy naszym podopiecznym  zajęcia z neurologopedą, logopedą, psychologiem i pedagogiem. Raz w miesiącu odbywają się grupowe zajęcia terapeutyczne oparte na Metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

W roku szkolnym 2014/2015 zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju zostało objętych 8 dzieci.