Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Wpisany przez Ilona Michali   

Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określa rozporządzenie MEN z dnia 11 października 2013 r. (Dz.U.  2013, poz. 1257) w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wymiar zajęć to 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wchodzą:

 • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka (oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog)
 • psycholog
 • logopeda
 • inni specjaliści (w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny)

Do zadań zespołu należy w szczególności:

 • ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
 • nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzenie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

Wcześnie podjęte oddziaływania terapeutyczne są szansą na lepsze i pełniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego dziecka.

Nasza poradnia jest jedną z trzech poradni w województwie opolskim, która realizuje zajęcia w ramach WWR. Od 01.09.2005r. istnieje w poradni Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Oferujemy naszym podopiecznym  zajęcia z neurologopedą, logopedą, psychologiem i pedagogiem. Raz w miesiącu odbywają się grupowe zajęcia terapeutyczne oparte na Metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

W roku szkolnym 2014/2015 zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju zostało objętych 8 dzieci.

 

METODA NDT BOBATH

 

Metoda NDT - Bobath została zapoczątkowana w latach 40 - tych XX wieku w Londynie przez małżeństwo Bertę Bobath (fizjoterapeutkę) i jej męża Karola (neurologa). Na przestrzeni lat, wraz ze zdobywaniem doświadczeń w obserwacji przebiegu prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju ruchowego dzieci oraz wraz z osiągnięciami wiedzy medycznej, była ona rozwijana i modyfikowana. Założenia tej metody zostały rozwinięte przez pediatrę - Elizabeth Koeng i fizjoterapeutkę - Mary Quinton. Od tego czasu metodę tę nazywa się leczeniem neurorozwojowym (Neurodevelopmental Treatment, NDT).

Metoda ta służy usprawnianiu niemowląt i najmłodszych dzieci, jest w tych przypadkach najbardziej przydatna. Im wcześniej rozpocznie się terapię, tym lepiej, gdyż wykorzystuje się tutaj plastyczność mózgu, która w tym okresie jest najbardziej intensywna. wczesne usprawnianie zapobiega także utrwalaniu się i dominacji nieprawidłowych wzorców ruchowych.

Usprawnianie polega na stymulacji wszechstronnego rozwoju dziecka tak, by było ono niezależne w codziennym życiu i mogło wykorzystać swe umiejętności na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Dziecko z uszkodzonym centralnym układem nerwowym zdobywa inne doświadczenia czuciowo - ruchowe, co spowodowane jest zaburzeniem napięcia mięśniowego i opóźnieniem w zanikaniu odruchów bezwarunkowych (pierwotnych) lub ich przetrwanie poza okres fizjologicznego występowania. To nieprawidłowe czucie ciała i jego ruchów, zarówno w całości, jak i poszczególnych części powoduje kształtowanie się nieprawidłowych wzorców ruchowych, które są typowe dla poszczególnych rodzajów zaburzeń.

Główne zasady usprawniania według koncepcji NDT - Bobath obejmują:

 • normalizację napięcia mięśni przy zastosowaniu odpowiednich technik już od pierwszych miesięcy życia dziecka
 • prawidłowe usprawnianie przez fizjoterapeutę (wyzwalanie, wspomaganie przebiegu i prowadzenie ruchu) w formie jak najbardziej zbliżonej do prawidłowego ruchu poprzez działanie przez punkty kluczowe, jakimi są: głowa,obręcz barkowa i obręcz miednicza
 • wyrabianie kontroli postawy i najbardziej jak to jest możliwe zbliżonych do prawidłowych wzorców ruchowych i następnie ich automatyzacji
 • dalszy trening i utrwalanie zdobytych umiejętności w czynnościach życia codziennego.

Bardzo dużą uwagę w usprawnianiu zwraca się na jakość ruchu. Istotne jest, by ćwiczony ruch był jak najbardziej zblizony do ruchu prawidłowego, by był możliwie najlepszej jakości.

W metodzie NDT - Bobath plan postępowania terapeutycznego jest zawsze indywidualnie ustalany dla każdego dziecka. Takie podejście uwzględnia potrzeby dziecka w zależności  od stopnia jego sprawności oraz występujących zaburzeń.

Usprawnianie według koncepcji NDT - Bobath można łatwo włączyć w fizjologiczny rozkład dnia, ponieważ nie zaburza interakcji między matką a dzieckiem, stymuluje i normalizuje rozwój ruchowy nie zakłócając pozostałych potrzeb rozwojowych dziecka, a więc potrzeby miłości i bezpieczeństwa. Prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, noszenie , karmienie dziecka oraz zabawa z nim są doskonałymi momentami do utrwalania ruchów ćwiczonych przez fizjoterapeutę.

Metoda NDT - Bobath jest szeroko stosowana na całym świecie. Przyjęte w niej założenia i sposoby postępowania są powszechnie akceptowane. Koncepcja NDT jest systematycznie weryfikowana i uzupełniana nowymi informacjami, teoriami oraz wnioskami wynikającymi z najnowszych badań naukowych odnośnie ruchu.

 

,,NIE UCZYMY RUCHÓW, ALE CZYNIMY, ABY BYŁY MOŻLIWE".

 

Certyfikowany Terapeuta NDT - Bobath dla dzieci

fizjoterapeuta mgr Anna Smyl