Wpisany przez Ilona Michali   

 

KONCEPCJA PRACY PORADNI

 

W naszej codziennej pracy przyświeca nam cel:

jak najlepiej służyć swą wiedzą i umiejętnościami ludziom,

którzy trafiają do strzeleckiej poradni.

Podejmujemy się nowych wyzwań.

Chcemy się doskonalić, rozwijać

i zmieniać na lepsze.

 

Jesteśmy nastawieni na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.

Dbamy o to, aby dzieci czuły się komfortowo,

pomagamy w odkrywaniu ich mocnych stron,

wspieramy rodziców/opiekunów w sztuce wychowania ich pociech.

 

 

Jesteśmy otwarci na współpracę z przedszkolami, szkołami

i innymi instytucjami zajmującymi się wychowaniem oraz kształceniem

dzieci i młodzieży.

Nasza oferta uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych

i corocznie dostosowuje do nich swoje działania.

 

 

Kompetentni specjaliści pracujący w naszej poradni

niosą pomoc psychologiczną, pedagogiczną,

logopedyczną i rehabilitacyjną.

Realizują zadania placówki poprzez:

diagnozę, porady, konsultacje, mediacje,

różne formy terapii indywidualnej i grupowej,

psychoedukację, interwencję kryzysową, działalność informacyjną

oraz programy profilaktyczne - w zależności od potrzeb, także poza poradnią.

 

 

Poradnia jest znana w środowisku jako placówka

oferująca dziecku, rodzinie i szkole pomoc na wysokim poziomie.

Stale wzbogacamy warsztat pracy,

doposażamy nasze gabinety w najnowsze pomoce,

wprowadzamy nowe metody, techniki terapeutyczne i sprzęty,

uwzględniające specyfikę pracy z różnymi dziećmi.

W trosce o rozwój bazy dydaktycznej aktywnie uczestniczymy

w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.


 

Nasza oferta jest dostępna na stronie internetowej,

rozpropagowywana w lokalnej prasie oraz w formie ulotek dla szkół, przedszkoli

czy podczas bezpośrednich spotkań z rodzicami, pedagogami.Staramy się tworzyć przyjazna atmosferę dla klientów i pracowników.

Przestrzegamy zasad etyki zawodowej.

Świadczymy kompleksową i wielospecjalistyczną pomoc.Poradnia realizuje swoje cele i zadania zgodnie z przyjętym statutem.Koncepcja pracy poradni jest modyfikowana w miarę potrzeb

i stanowi podstawę do opracowania: planu rozwoju poradni,

planu doskonalenia zawodowego pracowników poradni - wieloletniego i rocznego

planu pracy poradni w danym roku szkolnym.

 

***

 

Oferta edukacyjna poradni kształtowała się przez dłuższe lata. Dzięki podnoszeniu kwalifikacji pracowników możliwe jest sukcesywne rozszerzanie zakresu usług.


Aktualnie placówka oferuje:


 • Określanie poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego.
 • Diagnozę trudności wychowawczych i pomoc psychologiczną rodzinom, dzieciom i młodzieży (konsultacje, poradnictwo i terapia indywidualna lub rodzinna).
 • Diagnozę psychologiczną problematyki uzależnień, mediacje między uczniami - rodzicami - nauczycielami.
 • Diagnozę i terapię trudności w nauce uczniów wszystkich szkół.
 • Badania dojrzałości szkolnej.
 • Diagnozę i terapię w zakresie dysleksji, dysortografii, dysgrafii.
 • Wspomaganie rodziców w pracy edukacyjno - wychowawczej z dzieckiem.
 • Diagnozę logopedyczną dzieci z nieprawidłowym rozwojem mowy.
 • Przesiewowe badania logopedyczne na terenie przedszkoli.
 • Terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy (wady wymowy, jąkanie, opóźniony rozwój mowy).
 • Działalność profilaktyczno - doradczą dla nauczycieli i rodziców.
 • Wielospecjalizacyjną diagnozę dziecka (w wieku od 0 do 7 lat) w tym:

- rozpoznawanie nieprawidłowości rozwoju mowy,

- wykrywanie odchyleń w rozwoju psychoruchowym,

- rozpoznawanie problemów emocjonalnych (kompleksowa terapia oraz zajęcia grupowe prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne w ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

 • Prowadzenie indywidualnych i zespołowych zajęć stymulujących rozwój dziecka.
 • Przesiewowe badanie słuchu na terenie przedszkoli.
 • Terapię metodą Biofeedback.
 • Zajęcia rehabilitacyjne.

 

Trudny wybór: szkoła specjalna czy szkoła ogólnodostępna?

Corocznie pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich wspierają rodziców dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w podejmowaniu trudnej decyzji – czy ich dziecko powinno realizować obowiązek szkolny w szkole ogólnodostępnej czy w szkole specjalnej? Wątpliwości jest wiele, a każdy rodzic chce podjąć najlepszą, dla dalszych losów dziecka, decyzję.

Rodzice obawiają się „naznaczenia” dziecka i rodziny, nowego środowiska i możliwych problemów z zaaklimatyzowaniem się w nowej klasie. Nie są pewni, czy syn/córka poradzi sobie z dojazdem czy przemieszczeniem daleko od domu. Rodzice wiedzą również, że w szkołach masowych uczą nauczyciele posiadający kwalifikacje oligofrenopedagoga – uprawnienia do pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo. Szkoły ogólnodostępne mają też tę zaletę, że mieszczą się w miarę blisko domu, chodzą tam koleżanki z podwórka i rodzeństwo. To bez wątpienia zalety szkół ogólnodostępnych, w których mogą uczyć się dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim.

Warto jednak zastanowić się nad problemem: dlaczego, skoro szkoły ogólnodostępne tyle oferują, równolegle, od wielu lat funkcjonują szkoły specjalne?

Podkreślić należy, że zarówno praca z uczniem upośledzonym w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej jak i specjalnej odbywa się według jednej podstawy programowej – podstawy programowej kształcenia ogólnego. Jednak dla dzieci tego wymagających, czyli posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim – następuje dostosowanie treści i metod do ich potrzeb psychofizycznych, rozwojowych. Ten zapis daje nauczycielowi możliwość indywidualizacji pracy z uczniem, przygotowania toku lekcji tak, by dziecko mogło uzyskać efekt maksymalnego wykorzystania swojego potencjału.

W szkole specjalnej dziecko uczy się w grupie uczniów o podobnych możliwościach. Nie jest narażone na bycie „innym”, zawsze najsłabszym w klasie. Uzyskuje oceny na miarę wiedzy i zaangażowania, także te najwyższe. Uczniowie są w stanie pomagać sobie nawzajem, ponieważ mają podobne trudności. Wzmacniają się więc niezmiernie ważne cechy dorosłego człowieka – chęć niesienia pomocy, poczucie odpowiedzialności, wpływu na własną przyszłość – otwarcie na świat. Rośnie poczucie wartości młodego człowieka.

Nauczyciel przygotowuje przykłady, pomoce, organizuje czas pracy dla całej klasy. Pracuje z grupą, oprócz wiedzy ma w tym zakresie doświadczenie i praktykę, korzysta ze wsparcia zespołu równie doświadczonych specjalistów-praktyków. Można zaryzykować stwierdzenie, że razem oferują najlepszą dla tej grupy uczniów jakość edukacji i wychowania.

 

 

 

 

***


INFORMACJA

O TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

W PORADNI


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich udziela pomocy dzieciom i młodzieży z terenu powiatu strzeleckiego.

W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych na terapię logopedyczną przekracza możliwości organizacyjne naszej placówki, to w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

 • nie objęte terapią logopedyczną na terenie przedszkola, szkoły,
 • 0 – 3 roku życia,
 • prezentujące poważniejsze jednostki diagnostyczne, wymagające wysokospecjalistycznych oddziaływań i metod terapeutycznych.

Kolejne dzieci przyjmowane są sukcesywnie, w zależności od przebiegu / czasu zakończenia oddziaływań terapeutycznych już trwających terapii.

Szczegółowe zasady przebiegu terapii logopedycznej reguluje kontrakt zawarty pomiędzy rodzicem / opiekunem prawnym  dziecka   a terapeutą.